ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು …

ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಸಬೂಬು ನೀಡಬೇಡ
ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಡ
ನಾ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಡ
ನೀನು ಪಸಂದು ನನಗೆ ನೀನಿದ್ದಂತೆ
ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕೋಶೀಶು ಮಾಡಬೇಡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *