ಯಾರ ತಪ್ಪು ?

ಯಾರ ತಪ್ಪು ?
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು
ನೀನಂದುಕೊಂಡೆ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ಎಂದು
ನಾ ಹೇಳಿದೆನೆ
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳಿಗೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಾ ಎಂದು?
ನಿನ್ನ ಕೇಶರಾಶಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಬೀರೆಂದು?
ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿಗೆ ನಾನು ಹಾರೆಂದೆನೆ?
ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನೆ ನಿನ್ನ
ಸಿಂಗರಿಸಿ ಬಾ ಎಂದು?
ಮತ್ತೇಕೆ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು ಕನಸಿನ ಲೋಕವನು?
ನಿನ್ನ ಮುಂಗುರುಳು ನಿರ್ಮಿಸಿತೇಕೆ ಮಾಯಾಜಾಲವನು ?
ನಿನ್ನ ಸೆರಗು ಏಕೆ ತೇಲಿಸಿತು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು?
ಮತ್ತೇಕೆ ನೀನು ಕದ್ದೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನನ್ನನು?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *