ಸೂರ್ಯನು ಜಾಗ

ಸೂರ್ಯನು ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದ
ಅಕ್ಕ ಸಜ್ಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯಿಸಿದಳು
ಅವ್ವ ಮಾದೇಲಿ ಮಾಡಿದಳು
ತಂಗಿ ಗುರೆಳ್ಳು ಚಟ್ನಿ ಕುಟ್ಟಿದಳು
ಹೆಂಡತಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿದಳು
ನಾನು ತಿಂದೆನು
ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ವದ
ಭೋಜನ ಅಧ್ಯಾಯ
ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *