ನೆರಳು


ನನ್ನ ನೆರಳು ನನ್ನದೇ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕತ್ತಲೆಯು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವದೆಂದು
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತೇವೆ
ಈ ದೇಹದ ನೆರಳದು..
ನೆರಳು ನನ್ನದೆನ್ನಲು, ದೇಹ ನನ್ನದೇ?
ಅಥವಾ ತಿಳಿದಿರದ ಅವಧಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿರುವದೇ?
ಅರೆ ಏನಿದು ಛಾಯೆ
ಏಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ
ಕತ್ತಲಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ನೆರಳು
ಒಂದು ದಿನ ಈ ದೇಹವನ್ನೇ
ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಜನರು
ನೆರಳಾಟವೋ ಇದು ನರಳಾಟವೋ
ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆರಳುಗಳು
ದಿನಾಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ
ಎಷ್ಟೊಂದು ನೆರಳುಗಳು
ದಿನಾಲೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ
ಕೆಲವು ಮನೆಕಟ್ಟುತ್ತಿವೆ
ಕೆಲವು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ
ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಕಟ್ಟುತ್ತಿವೆ
ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ
ಕೆಲವು ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುತ್ತಿವೆ
ಕೆಲವು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ
ಕೆಲವು ಮೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲುಸುತ್ತಿವೆ
ಕೆಲವು ಉರುಳಿಸುತ್ತಿವೆ
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ
ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಂಬು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ
ಎಂಥ ನೆರಳಿನಾಟವಿದು ಜಗತ್ತು
ಪರದೆ ಬೀಳುವದು ಯಾವತ್ತು

(Uttam’s pen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.