ಕನ್ನಡ ವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿ

ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯೊಂದು
ನನ್ನಯ ಬಿಂಬವ ಹಿಡಿದಿಹುದು
ಕನ್ನಡವಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿರೆ ಚೆಲುವೆ
ಅದರಲಿ ಜೀವ ಅಡಗಿಹುದು

ಕನ್ನಡ ಪದವದು ಬೆಲ್ಲದ ಚೂರು
ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕರಗುವದು
ಕನ್ನಡ ಹಾಡದು ತಂಪಿನ ಗಾಳಿ
ನನ್ನೀ ಹೃದಯವು ತೇಲಿಹುದು

ಕನ್ನಡ ಮಾತದು ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಸಕ್ಕರೆ
ಆಡಲು ಹೊಮ್ಮಿದೆ ಸವಿ ಸವಿ ಅಕ್ಕರೆ
ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯದು ಹೂವಿನ ಹಂದರ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಚಿಗುರೆಲೆ ಮಾಮರ

ಕನ್ನಡ ಜನರದು ಮೃದು ಮೃದು ಮನವು
ಜನಜನಕೂ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಗುಣವು
ಬಾಳಿ ಬದುಕಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿವನವು
ಮೆರೆದಿದೆ ಹಿರಿತನ ಕನ್ನಡತನವು
(Uttam’s pen)

ಈ ಹಾಡಿನ video ವೀಕ್ಷಿಸಲು

Click ಮಾಡಿ

Kannadavemba Kannadi

Like Share Comment and Subscribe ಮಾಡಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.